ახალი ამბები         დოკუმენტური ფილმი "ბალეტი საქართველოში"         საბალეტო ლექსიკონი        
ნინო ანანიაშვილი
სამხატვრო ხელმძღვანელი

ზვიად ბაქრაძე
სასწავლებლის დირექტორი

administracia

Intro
direqtoris moadgile administraciul
da sameurneo dargSi - d. TabukaSvili

saswavlo nawili specialur sagnebSi - m. CafiCaZe

saswavlo praqtikis xelmZRvaneli - q. mowoneliZe

sameurneo ganyofileba

finansuri ganyofileba

samxatvro-sadadgmo ganyofileba

samdivno

eqimis kabineti

pedagogebi:

koncertmaisterebi:

1. abulaZe svetlana
2. andriaZe kaxaber
3. baxtaZe tatiana
4. goZiaSvili evgenia
5. didebuliZe nina
6. demiankova irina
7. zercalova margalita
8. zuraSvili maia
9. kupataZe SoTa
10. kuznecova viqtoria
11. lolaZe elene
12. lomsaZe oTari
13. maRraZe nino
14. mowoneliZe qeTevan
15. mTvareliSvili tatiana
16. mesxi manana
17. papaSvili mariami
18. WinWarauli –gigauri lela
19. Wolokava nino
20. Carkviani Teona
21. CxikviSvili larisa
22. xuciSvili dina
23. xurcilava nino
24. haide tatiana
1.alSibaia inga
2.kapanaZe qeTevani
3.andriaZe marine
4.Tamar svaniZe
5.buxalceva irina
6.maia soxaZe –WiWinaZe
7.gewaZe Tamila
8.danelia ia
9.kobiZe natalia
10.korkotaSvili elene
11.merkvilaZe TinaTin
12.qajaia Tamari
13.Carkviani maia
14.Carkviani qeTevani
15.wereTeli dali
16.xizaniSvili Tamari
ახალი ამბები
საბალეტო ლექსიკონი
დოკუმენტური ფილმი
"ბალეტი საქართველოში"

 
სასწავლებლის გამოსაშვები სპექტაკლები
საბალეტო ხელოვნების სასწავლებლის
თავგადასავალი საქართველოში

 
ინფორმაცია
სასწავლებლის 20 წლის
გაწეული მუშაობის ანგარიში
MoTuWeThFrSaSu
კონტაქტი:

ვ. ვეკუას 1, 0105 თბილისი, საქართველო
ტელ: 98 60 41, 93 12 63,
ტელ../ფაქსი (+ 99532 ) 98 86 49
e-mail:balletschoolge@gmail.com
ballet_zuka@yahoo.com

გამოხმაურება


© Copyright 2007 V. Chabukiani Tbilisi Ballet Art State School .
Site created 2007.Tbilisi.Georgia